Mere om ICDP

ICDPs grundlæggende værdier1970'erne og 80'erne var årtier, hvor den moderne forståelse af børns psykosociale udvikling blev almindeligt kendt og accepteret. Parallelt med nye tilgange til psykosocial intervention i børns udvikling, fandt mange værdibaserede diskussioner sted vedrørende børns levevilkår og de mulige udviklingsmæssige konsekvenser af disse levevilkår.


Udviklerne af ICDP, Karsten Hundeide og Henning Rye, var bevidste om den internationale menneskerettighedskonvention fra 1945 - et dokument, der ofte blev nævnt i den offentlige debat. Mens der ofte blev henvist til konventionens mange paragraffer og de retlige konsekvenser, blev det etiske og moralske indhold i de samme paragraffer sjældent nævnt.


Menneskerettighedsparagrafferne indeholder ikke kun juridiske retningslinjer, men beskriver også moralske værdier vedrørende menneskers værdighed og retten til at leve et værdigt liv. Disse er meget vigtige aspekter af menneskerettighederne, som sjældent nævnes. Som et eksempel kan nævnes artikel I: "Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd."

Hvis vi tænker på situationen i mange af verdens lande i dag, ved vi, at mange børn, såvel som voksne, er langt fra at opleve den frihed og de rettigheder, som er fastsat i konventionen om menneskerettigheder.


I 1990erne var der mange diskussioner omkring Børnekonventionen fra 1989. Artiklerne i konventionen er bindende for alle lande, der har underskrevet konventionen, som så er integreret i lovgivningen i det pågældende land. Men tilsvarende menneskerettighedskonventionen er børnekonventionen ikke blot et lovkompleks. Det, der gør børnekonventionen til et vigtigt dokument er først og fremmest det moralske indhold i hver af paragrafferne, og det er netop dette moralske indhold, der gør konventionen til sådan et vigtigt politisk redskab. Artiklerne i konventionen har haft vigtige moralske implikationer for udviklingen af ICDP.


Et andet vigtigt perspektiv, der også er en del af fundamentet for udviklingen af ICDP har været - og er stadig - menneskesynet fra den humanistiske psykologi.


Den humanistiske psykologi blev udviklet i USA i 1950'erne og 60'erne som et vigtigt alternativ til den behavioristiske psykologi. Nogle af de centrale initiativtagere var blandt andre Carl Rogers, Abraham Maslow og Gordon Allport.

De humanistiske psykologers vigtigste synspunkter kan sammenfattes på følgende måde: "Menneskets udvikling kan betragtes som en dynamisk udviklingsproces rettet mod at blive den, man i virkeligheden er".


Carl Rogers forståelse af den menneskelige udvikling var blandt andre inspireret af teksterne af den danske filosof Søren Kirkegaard. Rogers og Maslow var også begge inspireret af lægen, Kurt Goldstein, der behandlede traumatiserede soldaters hjerneskader under første verdenskrig. Han opdagede, at selv disse alvorligt beskadigede soldater havde en iboende trang til vækst og udvikling af deres potentiale som mennesker. Disse menneskelige egenskaber ses også hos mange børn, unge og voksne. Hos børn med alvorlige handicap bliver disse kvaliteter oftest observeret hos dem, hvis mødre aldrig opgiver håbet om udvikling.


Håbet og ønsket om, at alle børn skal vokse op i et miljø, hvor omsorg og opdragelse kan føre til et godt liv i overensstemmelse med de grundlæggende kulturelle værdier, og hvor børnene dermed har de bedste betingelser for at realisere deres potentiale som unge og voksne, har altid været centralt i udviklingen af ICDP.


Mange har spurgt, hvad det er, der gør ICDP meningsfuldt for mennesker fra mange forskellige kulturer og samfundslag. Det skyldes dels, at programmet er enkelt og baseret på dagligdags erfaringer, som de fleste mennesker føler sig fortrolige med. En anden årsag, der måske er endnu vigtigere, er, at programmet baserer sig på menneskelig forståelse og på menneskelige værdier, som de fleste mennesker genkender og ønsker for dem selv og deres børn.


SamarbejdspartnereInstitut for Relationspsykologi samarbejde med både ICDP national og ICDP Norden.

Dertil indgår vi også i samarbejde med de øvrige certificerede udbydere i Danmark:


Professionshøjskolen UCN og Dansk Center for ICDP.