Relationsledelse


Relationsledelse handler om at lede ud fra en bevidsthed om, hvordan mennesker grundlæggende fungerer, udvikles og trives. Der er særligt vægt på, hvordan menneskets vigtige relationelle behov kan imødekommes, så medarbejderen styrkes og oplever øget trivsel og arbejdsglæde.


​Læs mere om relationsledelse her på siden.

Ledelse i et relationspsykologisk perspektivDer er mange lighedspunkter mellem det at skabe de bedste opvækstbetingelser for børn og det at skabe velfungerende arbejdspladser! Derfor har udviklingspsykologien meget vigtigt at sige, når vi undersøger, hvad god ledelse er.


Måske virker det for nogen naivt at antage, at der i det intuitive forældre-barn samspil kan være inspiration at hente til det, som nogen gange ser ud til at være det mest prestigefyldte job i denne verden, nemlig at lede andre mennesker i et organisatorisk fællesskab. Der er dog mange faktorer, der går igen i ledelse og i de tidlige nære relationer.


Det samme konkluderer den tidligere norske Børneombudsmand Reidar Hjermann:

"Der er en sammenheng mellem det å være sjef og det å være mamma og pappa. På begge arenaer er en av dine vigtigste opgaver å sørge for trygge rammer og legge til rette for utvikling."


Vi ved i dag, at menneskets udvikling bedst forstås i en epigenetisk ramme som resultat af samspil mellem individ og miljø - eller sagt på en anden måde: Man kan ikke blive sig selv af sig selv med sig selv. Vi bliver derimod os selv gennem komplekse og kontinuerlige samspilsprocesser med vore omgivelser, og det er kvaliteten af disse samspilsprocesser, der betinger det enkelte menneskes udviklingsmuligheder.


Dette udviklingssyn kolliderer imidlertid med meget traditionel ledelsestænkning. Hvis man som leder vil bygge sin ledelse på moderne udviklingspsykologi, må man opgive fokus på instruktion og anvendelse af magt overfor medarbejderne. Derimod må fokus være på at udvikle sine kompetencer i at indgå i udviklingsstøttende samspil med medarbejderne og til at skabe udviklingsstøttende miljøer i organisationen.

Sagt på en anden måde: Tidligere tiders autoritære ledere, der regerede på baggrund af magt og frygt, skal erstattes med autoritative ledere, der gennem autentisk og troværdig fremtræden skaber tilslutning og følgeskab blandt medarbejderne.


Ledelse vendt på hovedet  • Et sådant ledelsessyn får også betydning for kommunikationsstrømmen i en organisation. Relationsledelse på et udviklingspsykologisk grundlag må evne at udstikke rammer og retning og samtidig skabe en refleksiv og dialogbaseret kommunikationsstrøm i organisationen.

  • I stedet for at fokusere på at udstede ordrer og aflevere information, må lederen fokusere på at indhente vigtig information. Man kan lidt provokerende sige, at lederen må vende den hierarkiske trekant på hovedet og stille sig til rådighed for medarbejderen gennem spørgsmålet:

  • "Hvilken form for ledelse og hjælp har I brug for, for at vi kan lykkes med organisationens opgave?"​

Hvordan kan du lære at praktisere relationel ledelse?Pippi Langstrømpe siger: ”Når man er vældig stærk, må man også være vældig sød!” Sagt med andre ord: Med stor magt, følger et stort ansvar – og en stor påvirkningskraft.


Når man han sundet sig over, at man uundgåeligt har en stor indvirkning på medarbejdernes liv, identitet og selvopfattelse, kan man faktisk begynde at glæde sig over det. For netop i dette ansvar ligger et stort potentiale.


Jan Spurkeland skriver i bogen ”Prestasjonshjelp” (2011), at en af de vigtigste relationelle kompetencer er, at få den anden til at føle sig psykisk stærk. Lederen, der får medarbejderen til at føle sig psykisk stærk, vil fremme medarbejderens præstationer, trivsel og selvværd. Det vil både komme medarbejderen og arbejdspladsen til gode.

At hjælpe den anden til at føle sig psykisk stærk handler i høj grad om lederens billede af medarbejderen. Det er dette billede, der vil styre lederens blik og handlinger i forhold til medarbejderen. Og netop dette billede vil medarbejderen spejle sig i og – over tid – skrive ind i sin selvforståelse og identitet.


Når man møder medarbejderen med opmærksomheden rettet mod hans mangler, begynder han at definere sig selv ud fra det, han er dårlig til. Ved at vælge at spejde efter - og påpege hans ressourcer og talenter, vil han omvendt definere sig selv ud fra det, han er god til. Når selvopfattelsen overvejende er positiv og ressourceorienteret, øges selvværdet, man får mod på nye udfordringer, og fundamentet er lagt for vækst, positiv udvikling og effektiv produktion.Produkter: RelationsledelseVi tilbyder følgende produkter til ledere, der ønsker at styrke deres evne til at praktisere relationsledelse:


Uddannelse i relationsledelse (ICDP lederuddannelse)

Gennem en engageret personlig og faglig udviklingsproces får deltagerne inspiration og hjælp til at udvikle deres lederrolle, så de både som rollemodel og katalysator reelt kan understøtte implementeringen af den nye praksiskultur.


Supervision for ledere

Vi har mangeårig erfaring med at gennemføre supervisionssamtaler med ledere, der ønsker at styrke deres relationelle lederskab. Det kan enten være med udgangspunkt i nogle problematikker eller udfordringer, der synes at gentage sig, og som lederen ønsker at forstå og kunne agere i forhold til.

Eller det kan være en styrkelse af en velfungerende ledelsespraksis.


Temadage for ledere

Institut for Relationspykologi tilbyder temadage for ledere eller ledergrupper, der ønsker at sætte særligt fokus på et tema. Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, og dagen kan planlægges ud fra deltagernes konkrete ønsker.