et sundt psykisk arbejdsmiljø

Det er helt afgørende for både vores arbejdsglæde og vores produktivitet, at vores psykiske arbejdsmiljø er sundt. Følgende faktorer kan have en meget negativ indflydelse på din trivsel, din præstationsevne og dit helbred:

 • - En negativ og brokkende kultur
 • - Dårlig ledelse
 • - Uklare rammer for dit arbejde
 • - At medarbejdere mangler oplevelsen af mening, overblik, mestring / kompetence eller medbestemmelse
 • - Mobning og chikane.

I de følgende afsnit kan du finde mere viden om det psykiske arbejdsmiljø samt finde råd til, hvordan du kan gribe forskellige problemstillinger an.
Ledelse - kan gøre en verden til forskelDer er mange lighedspunkter mellem det at skabe de bedste opvækstbetingelser for børn og det at skabe velfungerende arbejdspladser!

Derfor har udviklingspsykologien meget vigtigt at sige, når vi undersøger, hvad god ledelse er. Måske virker det for nogen naivt at antage, at der i det intuitive forældre-barn samspil kan være inspiration at hente til det, som nogen gange ser ud til at være det mest prestigefyldte job i denne verden, nemlig at lede andre mennesker i et organisatorisk fællesskab.


Der er dog mange faktorer, der går igen i ledelse og i de tidlige nære relationer. Det samme konkluderer den tidligere norske Børneombudsmand Reidar Hjermann:

"Der er en sammenheng mellem det å være sjef og det å være mamma og pappa. På begge arenaer er en av dine vigtigste opgaver å sørge for trygge rammer og legge til rette for utvikling."


Vi ved i dag, at menneskets udvikling bedst forstås i en epigenetisk ramme som resultat af samspil mellem individ og miljø - eller sagt på en anden måde: Man kan ikke blive sig selv af sig selv med sig selv. Vi bliver derimod os selv gennem komplekse og kontinuerlige samspilsprocesser med vore omgivelser, og det er kvaliteten af disse samspilsprocesser, der betinger det enkelte menneskes udviklingsmuligheder.


Dette udviklingssyn kolliderer imidlertid med meget traditionel ledelsestænkning.


Hvis man som leder vil bygge sin ledelse på moderne udviklingspsykologi, må man opgive fokus på instruktion og anvendelse af magt overfor medarbejderne. Derimod må fokus være på at udvikle sine kompetencer i at indgå i udviklingsstøttende samspil med medarbejderne og til at skabe udviklingsstøttende miljøer i organisationen. Sagt på en anden måde: Tidligere tiders autoritære ledere, der regerede på baggrund af magt og frygt, skal erstattes med autoritative ledere, der gennem autentisk og troværdig fremtræden skaber tilslutning og følgeskab blandt medarbejderne.


Mobning og chikane10 gode råd til dig, der bliver udsat for mobning eller chikane:


 1. Stol på hvad du selv oplever og mærker. Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk. Bliver du i tvivl om det virkelig kan være rigtigt – så skriv dine oplevelser ned.
 2. Tal med mennesker du stoler på.
 3. Reager hurtigt når du oplever mobning. Sig fra overfor mobberen – gerne når der er kollegaer til stede. Det kræver mod og styrke, så du skal ikke vente, til det for alvor er gået ud over din evne til at sætte grænser.
 4. Bliv ved med at se venner, dyrke fritidsinteresser osv.
 5. Hold modet oppe.
 6. Hold dig sund og rask. Husk motion og sund kost. Er du fysisk i god form, er du også sværere at ramme psykisk.
 7. Hvis du oplever at blive holdt udenfor, må du selv være opsøgende, selv om det kan være svært.
 8. Søg støtte og opbakning hos din tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, din leder eller hos venner og kollegaer.
 9. Vær opmærksom på dit helbred. Søg læge hvis du mærker problemer med dit helbred.
 10. Hvis intet hjælper skal du overveje, om dette er arbejdspladsen, du vil bruge dit liv på.

Kilde: Arbejdsmiljøweb.dk


Hvad kan ledelsen gøre, hvis der opstår chikane og mobning?Når en medarbejder udviser mistrivsel på grund af chikane og mobning, er det vigtigt, at der ikke ses isoleret på den ramte medarbejder. Denne skal naturligvis have god hjælp og støtte, men det er vigtigt, at der ved chikane og mobning også arbejdes med organisationen og / eller temaet som helhed.


 1. Kig på problemstillingen i et relationelt og organisatorisk perspektiv. Er der noget i strukturen, der kan medvirke til, at uenigheder bliver til negative relationer?
 2. Pas på alle de parter, der er ramte, men stop aldrig dialogen om at få problemet stoppet. Gamle vaner og relationelle mønstre kan hurtigt falde tilbage, hvis der ikke kontinuerligt arbejdes med at styrke en sund relationel kultur.
 3. Det har afgørende betydning, at ledelsen selv er gode rollemodeller for, hvordan det forventes, at medarbejderne behandler hinanden.
 4. Grib aktivt ind, hvis der registreres mobning eller chikane.
 5. Det er vigtigt for den sunde organisationskultur, herunder både medarbejdertrivsel og – effektivitet, at chikane og mobning tages alvorligt og forsøges tilendebragt.